Cele statutowe stowarzyszenia
  1. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną Środowiska, innych klęsk i zdarzeń oraz katastrof drogowych i kolejowych.
  2. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  3. Rozwijanie wśród członków klubu HDK STRAŻAK kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
  4. Uczestniczenie i reprezentowanie klubu HDK STRAŻAK w organach samorządowych i przedstawicielskich.
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
  6. Pozyskiwanie honorowo krwi od członków Klubu.

  7. Klub ma podstawowe zadanie zabezpieczyć mieszkańców Miasta i Gminy Błonie w krew niezbędną do planowanych operacji, innych zabiegów chirurgicznych oraz w razie wypadków samochodowo-kolejowych i podobnych.