Statut Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi PCK STRAŻAK

Rozdział Pierwszy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „STRAŻAK” w Błoniu, zwane dalej HDK
 2. Stowarzyszenie HDK działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.) a także niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie HDK posiada osobowość prawną
 4. Siedzibą HDK jest miasto Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4
§2
 1. Terenem działania Klubu HDK jest miejscowość będąca jego siedzibą oraz miejscowości położone w województwie mazowieckim
 2. Stowarzyszenie HDK jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”, jak również jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża, zwanego dalej PCK
§3
  Klub HDK może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, mundurów, dystynkcji, odznak, godła, logo i flag organizacyjnych według wzorów określonych w odrębnych przepisach
§4
  Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej (wolontariacie) jej członków oraz ha honorowym, bezinteresownym oddawaniu krwi, osocza, płytek i szpiku. Do prowadzenia swoich spraw HDK może zatrudniać pracowników.

Rozdział Drugi

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§5
  Celami i zadaniami HDK są:

 1. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, innych klęsk i zdarzeń oraz katastrof drogowych i kolejowych
 2. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed mini
 3. Rozwijanie wśród członków Klubu HDK „STRAŻAK” kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
 4. Uczestniczenie i reprezentowanie Klubu HDK „STRAŻAK” w organach samorządowych i przedstawicielskich
 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu
 6. Działanie na rzecz ochrony środowiska
 7. Zabezpieczenie w krew mieszkańców z terenu działalności Klubu niezbędnej do przeprowadzania operacji, przeszczepów itp.
 8. Zabezpieczenie masowych imprez typu: festyny, Eko-pikniki, dożynki, dni miast oraz wszelkich zawodów sportowych z pierwszej pomocy przed medycznej na terenie działalności Klubu

§6
  Cele i zadania wymienione w §5, HDK realizuje przez:

 1. Organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności
 2. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa
 3. Organizowanie spośród swoich członków zwyczajnych zespołów ratowniczych
 4. Przeprowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych HDK oraz współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną i Polskim Czerwonym Krzyżem w organizowaniu szkolenia funkcyjnych HDK
 5. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej
 6. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną
 7. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu
 8. Współpracy z centrami zarządzania kryzysowego obrony cywilnej kraju

§7
 1. Działalność określona w §5 i §6 jest wyłączną działalnością statutową HDK i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.
 2. Walne Zebranie Członków HDK określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej
 3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, której mowa w ust. 1, jest w szczególności:
  - udział w akcjach ratowniczych
  - zabezpieczanie masowych imprez z pierwszej pomocy przed medycznej
  - honorowe oddawanie krwi, osocza, płytek
  - honorowe oddawanie szpiku kostnego
 4. przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1, jest:
  - organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych
  - zabezpieczanie imprez i wystaw komercyjnych
 5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej HDK, jeżeli Walne Zebranie Członków HDK podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

Rozdział Trzeci

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8
  Zmianę statutu i rozwiązanie Klubu HDK uchwala Walne Zebranie Członków HDK większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§9
  Wniosek o rozwiązanie Klubu HDK względnie zmianę statutu może składać zarząd HDK z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§10
  Zawiadomienie członków Klubu HDK o terminie Walnego Zebrania Członków HDK, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania HDK powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§11
 1. W razie rozwiązania Klubu HDK, Walne Zebranie Członków HDK wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków HDK, uchwałę o rozwiązaniu HDK podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.
 2. Pozostały po rozwiązaniu HDK majątek, stanowiący jego własność, przechodzi na własność miasta i gminy Błonie. Natomiast sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

'